Veřejný závazek OŠD Praha 3 – domov pro seniory

Poslání organizace
 
Posláním OŠD Praha 3 je prostřednictvím pobytové služby poskytovat odbornou pomoc, podporu a péči lidem nad 50 let se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a nejsou schopni žít bez pravidelné pomoci doma.
OŠD Praha 3 usiluje o vytvoření důstojného prostředí s důrazem na individuální potřeby jednotlivých klientů, zachování jejich původního životního stylu, úctu, kvalitu a podporu stávající soběstačnosti.
OŠD Praha 3 poskytuje sociální služby Domov pro seniory a Odlehčovací službu.
Služba Domov pro seniory je poskytována na adrese OŠD Praha 3: Habrová 2654/2, Pod lipami 2570/44, 130 00 Praha 3 a jedná se o dlouhodobou pobytovou službu.
Odlehčovací služba je poskytována na adrese OŠD Praha 3: Pod Lipami 2570/44, 130 00 Praha 3 a jedná se o krátkodobou pobytovou službu (max. 3 měsíce).
 
Cílovou skupinu tvoří: 
senioři
osoby se zdravotním postižením
 
Věková kategorie klientů: 
starší 50 let
 
Službu mohou využívat osoby s trvalým pobytem na území hl. města Prahy. Osoby, které mají trvalý pobyt v MČ Praha 3, jsou upřednostňovány.
 
Kapacita zařízení
Budova v ul. Habrová: 70 míst
Budova v ul. Pod Lipami: 24 míst (z toho 7 míst je Odlehčovací služba)
Celkem: 94 míst
 
Sociální službu nemůžeme poskytnout žadateli pokud:
zájemce nepatří do cílové skupiny sociální služby, nebo není volná kapacita v zařízení
osobám, které trpí Alzheimerovou chorobou nebo jiným typem demence ve stádiu vyžadujícím stálý dohled druhé osoby
zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití
osobám závislým na alkoholu či jiných návykových látkách, kteří vyžadují specifický přístup personálu
zdravotní stav vyžadující zvláštní odbornou péči, kterou OŠD Praha 3 není schopen v rámci personálu ani vybavení poskytnout zájemci (žadateli), který žádá o poskytnutí pobytové sociální služby
osobám, které potřebují specializovanou psychiatrickou péči
 
Zásady služby:
individuální přístup
respektování
kvalitní služba a profesionalita
důraz na lidskou důstojnost
vstřícnost a laskavost personálu ke klientům
podpora v soběstačnosti
odbornost pracovníků a snaha o rozvoj služby
týmová spolupráce
 
Cíle služby
Snaha o snižování následků nepříznivé sociální situace klientů, pro kterou nás vyhledali.
Důsledné dodržování a respektování základních lidských práv klientů, zákonů ČR, Smlouvy o poskytování sociální služby, Domácího řádu, Etického kodexu OŠD Praha 3 a vnitřních pravidel, které jsou součástí Domácího řádu OŠD Praha 3 
Lidský a profesionální přístup ke klientům, spolupráce s klienty, jejich rodinami a blízkými osobami. 
Poskytování kvalitní péče, sociální a zdravotnické služby v oblasti podpory a pomoci běžných denních činností klientů s důrazem na zachování jejich maximální soběstačnosti.
Odlehčení rodinným příslušníkům klientů v každodenní péči o klienta. 

Naše služby

 

Základní činnosti OŠD

ubytování (poskytnutí bydlení)
poskytnutí stravy
dopomoc s hygienou
sociální poradenství
 základní zdravotní péče
spolupráce s lékaři
podpora soběstačnosti
rehabilitace, fyzioterapie a aktivizace

Zpoplatněné doplňkové služby
kadeřnické služby
pedikérské služby
dovoz a odvoz k lékaři
nákup
zprostředkované asistenční služby

 

Ergoterapie

Ergoterapie je profese, která se snaží pomocí smysluplné činnosti, zlepšovat či udržovat funkční úroveň klienta.

V rámci individuálních terapií se s klienty zaměřujeme na udržení funkce horních končetin, trénujeme jemnou motoriku, posilujeme horní končetiny, zlepšujeme koordinaci pohybů, usilujeme o udržení či zvyšování rozsahu pohybů. Cílem je udržet co nejdéle soběstačnost našich klientů, s využitím adaptační strategie či kompenzační pomůcky.

Skupinové cvičení je zaměřené na trénování paměti, pozornosti, myšlení a dalších kognitivních funkcí. Podporujeme komunikaci a sociální interakce.

Ergoterapeut také dbá na bezbariérovost a bezpečnost prostředí klientů a na prevenci pádů.

 

Fyzioterapie

Skupinová cvičení
Skupinové cvičení je zaměřené na rozvoj fyzické kondice, načerpání nové energie a udržení vitality.
Skupinovým cvičením podporujeme vzájemnou spolupráci, respektování se a důležitým aspektem je podpora duševního zdraví.
Cílem skupinového cvičení je pohyb bez bolesti zábavnou formou.

Individuální cvičení
Pomáháme klientům jejichž pohybová funkce byla ovlivněna stárnutím, zraněním, či onemocněním.
Dle aktuálního stavu klienta rozhodujeme o rehabilitačních technikách a postupech.
Cílem individuálního cvičení je obnova svalové rovnováhy, odstranění bolesti, udržení kondice a důležitým cílem je i udržení psychické pohody.

 

Aktivizace

trénování paměti
felinoterapie
canisterapie
reminiscence
kreativní techniky
společenské hry
besedy (křeslo pro hosta)
koncerty
výlety
společenská kavárna

Skupinové aktivizace pomáhají užitečně vyplnit volný čas a navázat kontakt mezi sebou. Senioři pracují v několika skupinkách, kde nikdy nechybí dobrá nálada a hudba. Věnují se malování, modelování z různých materiálů, práci s přírodninami, drátkování, vyšívání, zahradničení a výrobě velikonoční a vánoční výzdoby. Svými výrobky si pak klienti zkrášlují prostředí ošetřovatelského domova.

Programy pro naše klienty

 

Ergoterapie

Pravidelný program
Denně – individuální terapie
Čtvrtek 14 – 15:30 Kognitivní trénink

 

Fyzioterapie

Pravidelný program
Denně – individuální terapie
Pondělí 9:30 – 10:15 Kondiční skupinové cvičení
Čtvrtek 9:30 – 10:15 Kondiční skupinové cvičení

 

Aktivizace

Pravidelný program

Pondělí
14:00 – 15:30 Trénování paměti
14:00 – 15:00 Smyslová aktivizace
Úterý
9:30 – 11:00 Kreativní dílna
14:00 – 15:30 Jazykověda – sudý týden,
14:00 – 15:30 Zpívánky – lichý týden
Středa
9:30 – 11:00 Kreativní dílna
14:00 – 15:30 Jóga vsedě – sudý týden,
14:00 – 15:30 Tanec vsedě – lichý týden
Pátek
9:30 – 11:00 Kinokavárna